На порозі арійського синтезу

Карівець Ігор Арійський Синтез (АС) постає на основі єдності вихідних положень Праукраїнської мітології, Вед, Упанішад, Даосизму, Езотеричного Християнства, rласичного Буддизму, Старогрецької філософії фюзісу/архе (початку) та вчення Платона про ейдоси, rласичної німецької філософії (Кант, Геґель), філософії Г. Сковороди, пізньої філософської творчості М. Гайдеґера. В зазначених напрямках (не в усіх достатньо чітко та явно) стверджується, що людина народжується притомною, тобто, не-свідомою свого покликання та призначення, не-свідомою своєї святості. Для того, щоб стати свідомим, необхідно здійснити стрибок з притомного стану у свідомий. Синтез постає на основі осягнення ЦІЛІСНОСТІ. ЦІЛІСНІСТЬ сприймається як ЦІЛЬ. ЦІЛЬ зцілює від фраґментарности і, взагалі, від усіх фізичних і душевних недуг. Еґоїзм зникає, коли осягнута ЦІЛІСНІСТЬ. Осягати – це не те ж саме, що пізнавати. Процес пізнання довготривалий. Він спрямований на певні фраґменти реальності в її горизонтальному вимірі. Крім цього, пізнання здійснюється в суб’єктно-об’єктних координатах. Це означає, що пізнання виникає внаслідок розщеплення на суб’єкт і об’єкт. Взагалі, світогляд може виникнути завдяки такій розщепленості. Тому філософія не може бути світоглядом, бо є теорією, тобто, всеохопним спогляданням СУЩОГО (старогрецьке значення слова теорейя), в якому відсутнє протистояння суб’єкта і об’єкта. Світогляд виникає на основі протистояння суб’єкта і об’єкта. Світогляд, як і будь-яка ідеологія, – це частковий погляд Я на світ. Тому світогляд та ідеологія еґоцентровані. Споглядання (рос. созерцание) і погляд – це не одне і те ж. Що таке свідомість? Допоки знаходимося у притомному стані відповісти на це запитання неможливо, але проаналізувавши значення цього слова можна сказати, що свідомість має відношення до знання. Отже, свідомість – це пряме знання речей такими, якими вони є; свідомість – це здатність вибирати справжні речі, тобто, речі необхідні для життя і завдяки таким речам життя стає життям; свідомість – трансцендентна, бо знаходиться по той бік розщеплення на суб’єкт і об’єкт; нарешті, свідомість – це вміння досягати ВИЩОГО БЛАГО. АС – це спроба об’єднати те спільне, що було сказано про шляхи досягнення СВІДОМОСТІ в різні епохи різними людьми, які дотримувалися КАНОНУ СПОКОНВІЧНОЇ МУДРОСТІ. Цей КАНОН почали передавати АРІЙЦІ. АРІЙЦІ є першими носіями КАНОНУ СПОКОНВІЧНОЇ МУДРОСТІ. Якщо бути лаконічним, то КАНОН СПОКОНВІЧНОЇ МУДРОСТІ зводиться до трьох С: СВІДОМІСТЬ, СОВІСТЬ, СВОБОДА. Взяті окремо – вони нічого неварті, тому говоримо про синтез трьох С. ССС – це основа СПОКОНВІЧНОЇ МУДРОСТІ. Як тільки з’являється СВІДОМІСТЬ, відразу з’являється і СОВІСТЬ, і СВОБОДА. Лише у своїй єдності вони дають СИЛУ. Що таке СИЛА, яка виникає в результаті одночасної з’яви трьох С? Це СИЛА, що дозволяє людині БУТИ У(В) ЛАДІ. ЛОГОС встановлює міру відношення між протилежностями, але й, одночасно, їхню єдність. Міра відношення між протилежностями, яка встановлює їхню єдність – це ЛАД. ЛОГОС творить ЛАД, а не порядок. Т. Шіпфлінґер у своїй праці “Софія-Марія. Цілісний досвід творіння” (Нью-Йорк, 1997) зазначає, що ЛОГОС походить від кореня LEG (пор. лат. legere, нім. auflesen, lesen). Корінь LEG містить в собі поняття, пов’язані із словами збирати, говорити, розповідати, читати. ЛОГОС означає слово, розум та сенс (сенс, який знаходиться по той бік мови; розум, який проявляє сенс), і дух, який може мислити, говорити. Порядок створює притомна людина, яка класифікує, розподіляє та розкладає об’єкти на свої місця. Порядок створюється за допомогою законів, які придумує притомна людина, а зберігається завдяки каральній системі, яка втілена в державному апараті насильства. Гармонія протилежностей можлива лише у В–Ладі. ВЛАДА – це свідоме слідування за мірою співвідношення протилежностей, встановленої ЛОГОСОМ. ВЛАДНИЙ той, хто дотримується міри. Міра – це онтологічне поняття старогрецької філософії. Міра присутня у всіх сферах діяльності людини: політичній, економічній, культурній тощо. Владний – справедливий, бо його СПРАВА визначається мірою, яка встановлена ЛОГОСОМ. Владний, таким чином, справується, бо усвідомлює справу життя, в якій гармонійно поєднані протилежності. АС провадить до знання. Знання – це не обізнаність. Люди думають лише, що обізнаність – це знання. Кожен з нас навчений певній спеціальності. Капітан корабля навчений вести його згідно курсу; політик навчений ораторському мистецтву та впливу на маси; кухар навчений варити різноманітні страви і т. д. Всі спеціалісти компетентні у певній сфері діяльності, в якій вони є ремісниками. Вони мають певні технічні навики здійснювати своє ремесло. Сьогодні домінує економіка, в якій цінується спеціалізована обізнаність. Економіці підпорядковані соціологія, психологія тощо. Людина скалічена сучасною цивілізацією і тому нещасна. АС робить людину щасливою! За допомогою АС досягається знання, яке трансцендує вузькоспеціалізовану обізнаність, механічну навченість і дозволяє людині піднятися до цілісного осягнення світу та себе у ньому. АС допоможе людині пережити неповторну повноту буття по той бік вузької компетентності та спеціалізіції, по той бік будь-яких розділеностей та поділів (політичних, ідеологічних, економічних тощо). АС допоможе відродити СОЦІАЛЬНЕ. СОЦІАЛЬНЕ зруйноване трьохсотлітнім російським колоніалізмом та домінуванням економіки. Соціальна політика держави і будь-якої “соціально” орієнтованої партії є лише імітацією відродження СОЦІАЛЬНОГО. Соціальна політика держави та соціалістичних/комуністичних/ націоналістичних партій не можуть відродити СОЦІАЛЬНЕ, оскільки вони спрямовані на маніпулювання атомізованими масами трударів, які за безцін продають свою робочу силу транснаціональним компаніям та олігархічним фінансово-промисловим групам. АС дає основу для відродження СОЦІАЛЬНОГО, а саме: торує шляхи творчої міжлюдської взаємодії, торує шляхи повернення людей до самих себе. Людина повернеться до самої себе і знайде справжні речі в житті, якщо вона здійсне стрибок у СВІДОМІСТЬ, СОВІСТЬ, СВОБОДУ. Іншими словами, відродження СОЦІАЛЬНОГО можливе на основі СВІДОМОСТІ, СОВІСТІ, СВОБОДИ. І жодна партія, жодна ідеологія не може здійснити АРІЙСЬКОГО СИНТЕЗУ. Це процес широкий, спонтанний і не підлягає керуванню з боку держави чи будь-яких партій, які виникли внаслідок смерті СОЦІАЛЬНОГО. Якщо відродиться СОЦІАЛЬНЕ, то держава, як апарат насильства, і всі партії відімруть. спец. для МЛ “Бриколаж”